Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26003/26-08-2011
-----


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων: α) 10-05-2011, β) 19-05-2011, γ) 26-05-2011 και δ) 07-06-2011.
2.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση Π.Υ. και Τ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2011.
3.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων καντινών και στάσιμων μικροπωλητών, για το έτος 2011 (ΑΕΠΖ.16/2011 και 22/2011).
4.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους χρήσης των θέσεων καντινών και στάσιμων μικροπωλητών, για το έτος 2011.
5.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους χρήσης χώρων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, κατά τον εορτασμό των ιερών ναών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, έτους  2011.
6.      Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών στις 14 Π.Ε. του (πρώην) Δήμου Αρτέμιδος».
7.      Λήψη απόφασης για διακανονισμό επιστροφής ποσού από τέλη λατομικών προϊόντων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.28/2011 μελέτης που αφορά τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών όμβριων υδάτων.
9.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.29/2011 μελέτης που αφορά την συντήρηση, καθαρισμό και στεγάνωση δεξαμενών υδροδότησης.
10.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.30/2011 μελέτης που αφορά την συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
11.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.34/2011 μελέτης που αφορά τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2011-2012.
12.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποιήσεων καταστατικού της Επιστημονικής Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας” και ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου και ενός μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ως συντονιστή.
13.  Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.281,75 € πλέον προσαυξήσεων από εισφορά στην Π.Ε.3 – Ο.Τ.Γ 99 στην κα Ξυπτερά Γαρουφαλιά του Αποστόλου και επαναβεβαίωση.
14.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”».
15.  Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αριθ.48/2011 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος περί ονοματοδοσίας οδών.
16.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί θέματος που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
17.  Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 Ν.3979/2011 που αφορά την διαδικασία ρύθμισης οφειλών και προστίμων τρίτων προς τους Δήμους.
18.  Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών 6/2010 και 1/2011 έως και 8/2011 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
19.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, και καθορισμό του ύψους των τροφείων για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ