Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. …11520…
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜ.    20-04-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13/2012
-----


Προς:

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
1.    κ. Γεωργάκη Αντώνιο του Ιωάννη
2.    κ. Ζήση Μαρία του Ανδρέα
3.    κ. Αποσπόρη Ευάγγελο του Μιχαήλ
4.    κ. Κουλοχέρη Γεώργιο του Νικολάου
5.    κ. Τούντα Αντώνιο του Κωνσταντίνου
6.    κ. Δανέζη Ευάγγελο του Κωνσταντίνου
ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
1.    κ. Μάρκου Χρίστο του Γεωργίου
2.    κ. Πουλάκη Πέτρο του Ιωάννη
3.    κ. Κρόκο Νικόλαο του Δημητρίου
4.    κ. Κατραμάδο Σταύρο του Ιωάννη
5.    κ. Μποτζιολή Δημήτριο του Σπυρίδωνα
ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής

                                                                            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ.Βασ.Παύλου 108 & Φλέμινγκ, την 25/04/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 το πρωί για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις Β΄ Εξαμήνου 2011.
2.      Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2012.
3.      Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2012 για τις Δημοτικές Κοινότητες.
4.      Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή δαπανών αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής.
5.      Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή εξόδων κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων.
6.      Λήψη απόφασης για απόδοση των υπ’αριθ.52/2012 και 191/2012 Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που εκδόθηκαν βάσει της 22/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και απαλλαγής υπολόγου.
7.      Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής – λογιστικής τακτοποίησης μη υπαγόμενα στο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω κατάσχεσης χρηματικών διαθεσίμων του δήμου από  πιστωτικό ίδρυμα (ALPHA BANK) και απαλλαγής κάθε ευθύνης του προϊστάμενου του λογιστηρίου για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων με την επισήμανση ότι η εντολή περιορίζεται μόνο στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και όχι στην νομιμότητα των δαπανών αυτών.
8.      Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους απλής χρήσης της έκτασης της Παραλίας Αρτέμιδος, για   τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.
9.      Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους απλής χρήσης της Παραλίας Αρτέμιδος, για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
10.  Λήψη απόφασης για καθορισμό ανταποδοτικών τελών παραχώρησης παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς για απλή χρήση αυτών.
11.  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ύψους 13.924,83 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.50-6061.001 για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2012.
12.  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ύψους 3.500,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.25-7413.001 για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύνταξης τεχνικού φακέλου για χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής της Μελέτης – Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
13.  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, για την κάλυψη των αναγκών του δημαρχιακού κτιρίου της Αρτέμιδος.
14.  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
15.  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς είκοσι (20) κυβικών σκυροδέματος για την επισκευή δρόμων στον οικισμό Πράσινου Λόφου.
16.  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ύψους 23.889,68 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6117.002 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες – μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία των πρακτικών και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος για το έτος 2012» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
17.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παροχή εξηγήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχου.
18.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να συντάξει υπόμνημα ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών που αφορά καταγγελία του κ. Δημάρχου.
19.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση θεραπείας της Ελισσάβετ Βασιλοπούλου.
20.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων και για την καταβολή ή μη του ποσού 30.000,00 Ευρώ σχετικά με την υπ’αριθ.107/2011 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση των μέσων αυτών που αφορά την υπόθεση των Μπεκιάρη Χρήστου κλπ.
21.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων σχετικά με την εξώδικη δήλωση και πρόσκληση της Γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία “HOCHTIEF Aktiengesellschaft και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση των μέσων αυτών.
22.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί την 06-04-2012 και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο για την οποία τυχόν αναβληθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της από 30-03-2011 αίτησης των Μπέκα Ευάγγελου κλπ.
23.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί την 08-08-2012 και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο για την οποία τυχόν αναβληθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της υπόθεσης της FOLEA (επιθ.) (ΦΟΛΕΑ) IULIANA (ον.) (ΙΟΥΛΙΑΝΑ).
24.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων σχετικά με την υπ’ αριθ. 14364/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση των μέσων αυτών που αφορά την υπόθεση του Πρίφτη Γεώργιου.
25.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων σχετικά με την υπ’αριθ.14365/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση των μέσων αυτών που αφορά την υπόθεση του Μπέκα Γεώργιου.
26.  Λήψη απόφασης για καθορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί την 05-06-2012 και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο για την οποία τυχόν αναβληθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της υπόθεσης της Ξανθάκου Δήμητρας.
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων
Η παρούσα να επιδοθεί στα μέλη της Ο.Ε. και να αναρτηθεί, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους και παρακαλούμε όπως ενημερώνουν αμέσως την Υπηρεσία μας.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΤ.  ΜΑΡΚΟΥ
 

 Κοινοποίηση:
1.    Γραφείο ηχογράφ.-απομαγνητοφών. πρακτικών
2.    Γενική Γραμματέα του Δήμου
3.    Αρμόδιες Διευθύνσεις
4.    Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας