Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ AΡΤΕΜΙΔΟΣ για το έτος 2012
Κωδικοί Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις
Προϋπολογισμός σε ευρώ
0
Τακτικά Έσοδα
21.179.949,16
1 (πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
770.375,20
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
5.438.683,39
31
Εισπράξεις από Δάνεια
5.000.000,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
6.682.200,65
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
5.200.580,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
3.320.689,51
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
3.533.522,12

Σύνολο Πόρων
53.126.000,00
Κωδικοί Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές
Προϋπολογισμός σε ευρώ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8.572.300,00
61,62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
7.715.771,56
63,64,68
Λοιπά γενικά έξοδα
2.582.600,00
651
Τοκοχρεωλύσια δανείων
35.000,00
66
Προμήθειες  - Αναλώσεις υλικών
1.705.597,23
67
Μεταβιβάσεις σε τρίτους
4.471.510,50
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
6.708.999,20
82,85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
5.183.580,00

Επενδύσεις

71
Αγορές
4.761.027,36
73
Έργα
5.675.963,40
74
Μελέτες
3.661.252,91
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
2.348,00
652
Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων
1.620.000,00
9111
Αποθεματικό
430.049,84

Σύνολο εξόδων και πληρωμών
53.126.000,00