Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΙΣ "ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ" ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Γ.ΚΑΣΙΜΗΣ.ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 200.000!!! ΕΥΡΩ
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η – Ε Ν Σ Τ Α Σ Η
Κατά της υπ’ αριθ. 327/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος
Κύριε Γενικέ,
Ενίσταμαι κατά της πιο πάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σπάτων - Αρτέμιδος που αφορούσε «λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εργασία: «Απομάκρυνση μπαζών και λοιπών απορριμμάτων (κλαδιών) πόλεως και οικισμών έτους 2012, ποσού 199.260,00 ευρώ».

Η απόφαση αυτή ελήφθη την Τρίτη 21.08.2012 και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου στις 28-08-2012, ύστερα από την 200/2012 όμοια απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 32/2012 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, καταρτίστηκαν οι όροι δημοπρασίας και αναλήφθηκε η σχετική πίστωση. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 21275/28-06-2012 διακήρυξη δημοπρασίας και ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 18-07-2012 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μειοδότης της οποίας αναδείχθηκε η εταιρεία « Δ. Μάστορης – Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.»


Στην συγκεκριμένη απόφαση πέραν των παραπάνω δεν γίνεται μνεία της νομοθεσίας που διέπει αυτές τις αποφάσεις κατακύρωσης διαγωνισμών και διαδικασίας. Στην υπ’ αριθ. 200/2012 αναφέρονται οι διατάξεις του ΠΔ.28/80 και του Ν.3463/06 και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.22 του Ν.3563/07. Η τελευταία διάταξη είναι λάθος και προφανώς θα εννοείται η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07. Αγνοείται όμως περίτρανα η διάταξη του Ν. 3979/2011 άρθρο 61 που δημοσιεύτηκε και ισχύει στις 14-06-2011 αναφέρει:

Άρθρο 61
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

2.  Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.
Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης ζητά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών όχι μόνο για τυπικούς λόγους αλλά για ουσιαστικούς. Η απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών κ.λ.π. αντικειμένων, είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων για την οποία άλλωστε οι Δήμοι εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της Δ.Ε.Η. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι Δημότες και να εξυπηρετούνται οι ολίγοι που ρυπαίνουν.
Η συνήθης διαδικασία που εφαρμόζουν οι περισσότεροι Δήμοι στην χώρα μας άλλωστε, είναι η εξής;
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται ανταποδοτικά τέλη αποκομιδής μπαζών, κλαδιών κ.λ.π. αντικειμένων ανά κ.μ. καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης της υπηρεσίας, πληρωμής, επιβολής προστίμων κ.λ.π. Με την ίδια απόφαση συστήνεται κωδικός αριθμός στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου τρεχ. έτους στον οποίο καταλήγουν όλα τα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική μελέτη από την υπηρεσία στην οποία προϋπολογίζεται περίπου το μέγεθος της δραστηριότητας αυτής και αφού με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου καθορίζονται, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Με βάση τα παραπάνω Ζητώ την ακύρωση της υπ’ αριθ. 327/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως μη σύννομης για τους λόγους που ανέπτυξα και γιατί θεωρώ ότι αποτελεί αποτέλεσμα ωμής παραβίασης των κανόνων χρηστής διοίκησης και ηθικής τάξης.
Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερα στοιχεία και να σας αναπτύξω τις απόψεις μου.

Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ
ΚΑΣΙΜΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ