Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα……29/5/2012….
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:...16198


                                                    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012»

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:


Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή   για την εργασία : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012»
        συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  82.669,05 € 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ -  Σπάτα Αττικής, ενώπιον της  Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών   την 12/6/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η  10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:30΄ π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
             Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ,  ήτοι  4.133,45 € .
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Αγγέλου Βασιλική, τηλ.210-6632200).
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                    

                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Σπάτα 29/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                         Αρ. πρωτ.: 16198
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                         ΠΡΟΣ: BCC A.E.
Fax : 210-6630163                                         FAX   : 210-3226238
Πληροφορίες : Αναστασία  Σωτηρίου                                                                                      
                              


ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης.
       Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στις εφημερίδες : «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,     καθώς και στο «Τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων», της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ) την 1/6/2012 ημέρα Παρασκευή, την συνημμένη περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012
      Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.    


                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Σπάτα  29/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                         Αρ. πρωτ.: 16198
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                                 ΠΡΟΣ: 1)Τον ΕΟΜΜΕΧ 
Fax : 210-6630163                                                            Ξενίας 16 , Αθήνα
                                                                                             FAX: 210   7715025
                                                                                       2) Το Εμπορικό και  Βιοτεχνικό
                                                                                            Επιμελητήριο
                                                                                            Ακαδημίας 7, Αθήνα
                                                                                            FAX  210 3616464


ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη διακήρυξης του  διαγωνισμού που αφορά στην ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012 προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Σπάτα …29/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                           Αρ. πρωτ.:..16198
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ &
Fax : 210-6630163                                            ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ   
                                                                                  FAX: 22940 88007
                                                                                      
                                                                                            
                                                                                           


ΘΕΜΑ:  Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του  διαγωνισμού που αφορά στην ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012 προς  ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


                                       

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Σπάτα …29/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                           Αρ. πρωτ.:.16198
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                ΠΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Fax : 210-6630163                                                             «ΕΒΔΟΜΗ»        
                                                                                  FAX: 210-9658949
                                                                                      
                                                                                            
                                                                                           


ΘΕΜΑ:  Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του  διαγωνισμού που αφορά στην ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012 και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το Σάββατο 2/6/2012.


Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.                                           
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Σπάτα …29/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                           Αρ. πρωτ.:.16198
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                ΠΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Fax : 210-6630163                                                             «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»        
                                                                                  FAX: 210-2724092
                                                                                      
                                                                                           
                                                                                            


ΘΕΜΑ:  Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του  διαγωνισμού που αφορά στην ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012 και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το Σάββατο 2/6/2012.


Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.                                          
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ