Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  29/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. …36936…/16-11-2012
-----
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2012, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (Α.Ο.Ε.461/2012).
 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
 3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 4. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την αγωγή του Στεφάνου Χρήστου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο “Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κ.Η.Φ.Η”.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιλογής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2012-2013.
 7. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης Κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συμμετοχή του Δήμου στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας” και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου.
 8. Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου και έγκριση μίσθωσης ακινήτου.
 9. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή Οδών στις 14 Π.Ε. του Δήμου Αρτέμιδος” κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι 17-01-2013.
 10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις””.
 11. Λήψη απόφασης περί προμήθειας ελαστικών οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2012.
 12. Λήψη απόφασης για διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος έτους 2012 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 13. Λήψη απόφασης για κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικό Κοιμητήριο Δήμου Σπάτων”.
 14. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με τα ΕΛΤΑ, για αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2011 του καταργηθέ-ντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.17/2012).
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2011 του καταργη-θέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδος» (Απόφ.Διοικ. Συμβ.18/2012).
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2011 του καταργηθέ-ντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Σπάτων» (Απόφ.Διοικ.Συμβ.19/2012).
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2011 του καταργηθέ-ντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Χορωδία Σπάτων» (Απόφ.Διοικ.Συμβ.20/2012).
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2011 του καταργηθέ-ντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων» (Απόφ.Διοικ.Συμβ.21/2012).
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του νεοσύστατου νομικού προσώπου Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» (Απόφ.Διοικ.Συμβ.22/2012).
 21. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο κοιμητηρίου.
 22. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. λόγω λάθους καταχώρισης.
 23. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο (Δέδες Νικόλαος και Αλεξανδροπούλου Ελένη).
 24. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο (Αθανασόπουλος Ευάγγελος και Στεφάνου Ελευθέριος).
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης γενομένων δαπανών δημοσίων σχέσεων.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας λειτουργίας κυλικείου εντός του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, επ’ ονόματι της κας Φλώρου Μερσίνας του Ευστρατίου.
 27. Λήψη απόφασης για κοπή πεύκων μεταξύ των Ο.Τ.385 και 386 της Π.Ε.5 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος.

 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ